Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στοχεύουν στην προστασία του εδάφους και στην εξομάλυνση των φαινομένων πλημμύρας για τον απαιτούμενο χρόνο έως ότου η βλάστηση που θα εγκατασταθεί αναλάβει αυτούς τους ρόλους, οι οποίοι θα παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή αισθητική εμφάνιση. Οι επενδύσεις προτείνονται για τις περιοχές όπου καταγράφεται σοβαρή διάβρωση εδάφους, όπου υπάρχει έντονη διάβρωση των αυλακώσεων και στις επιφάνειες όπου έχουν δημιουργηθεί συγκεντρώσεις ιζημάτων (π.χ. χωμάτινα εδάφη). 


Τα γεωσυνθετικά είναι κατάλληλα από περιβαλλοντική, οικολογική και αισθητική άποψη και ως προς τη διάρκεια του δομικού υλικού, ενώ βοηθούν στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών που συμβάλλει στην κατακράτηση των εδαφών. Ο ρόλος τους είναι διττός: από τη μία πλευρά συγκρατούν το επιφανειακό έδαφος απορροφώντας μεγάλο μέρος της κινητικής ενέργειας των όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας του νερού και τη μείωση της φυσικής απορροής και από την άλλη παρέχουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα φυτά διατηρώντας τη σπορά,την υγρασία και τη σκίαση. 

Οι επενδύσεις συνδυάζονται, όπου απαιτείται, με κορμούς και αναβαθμίσεις εδάφους χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα γεωσυνθετικά. Επίσης, προβλέπονται χα,ηλές λίθινες κατασκευές. 

Σε γενικές γραμμές, έχουμε κυρίως μέτρα κατά της διάβρωσης, ενώ η διαχείριση της απορροής των πλημμυρών γίνεται με τάφρους κατά μήκος των μονοπατιών στο βορειοανατολικό τμήμα του λόφου. Οι τάφροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγών όταν η συνέχισή τους διακόπτεται από δρόμους ή μονοπάτια. 

Ο βασικότερος άξονας σχεδιασμού του συστήματος αποθήκευσης και καθυστέρησης της πλημμυρικής αιχμής στον λόφο του Λυκαβηττού προκύπτει από την ανάγκη μείωσης των απορροών που σχετίζονται με το τμήμα της περιφερειακής οδού στην Νότια και ΝοτιοΑνατολική πλευρά του, που ξεκινά περίπου λίγο ανάντη από το σημείο που βρίσκεται πίσω ακριβώς από το Θέατρο του Λυκαβηττού. Σκοπός της παρέμβασης είναι η μείωση της συνολικής λεκάνης απορροής η οποία αποστραγγίζεται από το δρόμο αυτό, εκτονώνοντας τις παροχές αυτές, αντί για ένα σημείο μόνο, σε περισσότερα σημεία αλλά με πολύ μικρότερες τιμές της παροχής. Θυμίζουμε πως στην υφιστάμενη κατάσταση η οδός λειτουργεί πρακτικά σαν ένας κλειστός διάδρομος χωρίς καμία αποστράγγιση, και επομένως οι απορροές συγκεντρώνονται σημαντικά και εκτονώνονται στο λόφο του Λυκαβηττού σε ένα μόνο σημείο. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι ο σχεδιασμός μιας επιφανειακής τάφρου διήθησης με ένα διάτρητο αγωγό υποκείμενο και κάτω ακριβώς από την τάφρο. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος αποστράγγισης είναι ότι προβλέπονται συνολικά 4 εκφορτίσεις προς το κατάντη πρανές μέσω σωληνωτών οχετών Φ1000. Στο κατάντη άκρο του οχετού προβλέπεται σύστημα εκτόνωσης της ενέργειας της ροής με κλιμακωτά τοποθετημένα συρματοκιβώτια σε δύο κατακόρυφες σειρές και λιθορριπή προστασίας. 

Με το σύστημα αυτό πλέον έχουμε μια πιο ομαλή και αργή εκροή των απορροών στο κατάντη πρανές με αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση της απορροής αλλά και της εδαφικής διάβρωσης που αυτή επιφέρει όταν εκβάλλει συγκεντρωμένη στο σημείο απορροής. Στο Ανατολικό και ΝοτιοΑνατολικό πρανές του λόφου του Λυκαβηττού, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα διαβρωτικά φαινόμενα, γίνονται ήπιες παρεμβάσεις μείωσης της απορροής μέσω της κατασκευής μικρών τάφρων, περίπου παράλληλων με τις ισοϋψείς. Σκοπός αυτών των τάφρων είναι να συγκεντρώνουν τοπικά τις απορροές αυτές και της μείωσής τους είτε μέσω της διήθησης είτε μέσω της εξάτμισης. 

Οι τάφροι αυτοί τοποθετούνται σε περιοχές όπου η συνέχεια του χώρου δεν διακόπτεται από τα υφιστάμενα μονοπάτια ενώ η υπερχείλιση προς τα κατάντη γίνεται με τρόπο που δεν δημιουργεί διαβρωτικά φαινόμενα καθώς οι τάφροι αυτοί δημιουργούνται με εκσκαφή (χωνευτοί) στο πρανές, οπότε δεν δημιουργείται πτώση στο κατάντη. Η τάφρος δημιουργείται στο πρανές με μικροφράγμα από λιθοδομή που επιτρέπει τη διήθηση στο εδαφικό στρώμα. Το ύψος του αναβαθμού δεν ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 1m, με τη βέλτιστη τιμή περίπου στα 0.6m. Για τη δημιουργία της τάφρου θα πρέπει να γίνει εκσκαφή τμήματος του πρανούς στα ανάντη (ώστε να δημιουργηθεί το πρανές της τάφρου), αλλά το τμήμα στο οποίο γίνεται η εκσκαφή θα πρέπει να φυτευτεί με θάμνους με πυκνό φύλλωμα ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω της αυξημένης κλίσης από την εκσκαφή. 

Σκοπός του σχεδιασμού της τάφρου αυτής είναι (α) η μείωση του μήκους της απορροής που κατευθύνεται προς τα κατάντη και επομένως του όγκου και της αιχμής της απορροής, και (β) η κατακράτηση της πρώτης πλημμυρικής απόκρισης (first flush). η οποία πιθανόν να είναι ποιοτικά επιβαρυμένη, τόσο από την ατμοσφαιρική απόθεση ρυπαντών όσο και από τα υπολείμματα ρυπαντών από την κυκλοφορία των οχημάτων στο χώρο του λόφου. 

Στο Νότιο τμήμα του λόφου και κυρίως στην περιοχή όπου γίνεται η σύνδεση της αντιπλημμυρικής τάφρου με το δίκτυο ομβρίων της πόλης των Αθηνών, υπάρχουν δύο σημαντικές μισγάγγειες, οι οποίες δεν αποστραγγίζονται στην αντιπλημμυρική τάφρο αλλά απευθείας στην έξοδο του λόφου στην περιμετρική οδό Αναπήρων Πολέμου και Μελίνας Μερκούρη. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εκφόρτιση όχι μόνο των πλημμυρικών απορροών αλλά και φερτών υλικών καθώς η επιφανειακή διάβρωση στην περιοχή είναι αισθητή. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού προβλέπεται η κατασκευή μικρών φραγμάτων από λιθορριπή πάνω στις υπόψη μισγάγγειες ύψους 0.6m, οι οποίοι θα δημιουργούν εμπόδια στη ροή με αποτέλεσμα τη μείωση της αιχμής αφενός και αφετέρου τη διακοπής της στερεομεταφοράς προς την περιμετρική οδό.

undefined

Πρόταση σχεδιασμού για τις τάφρους.