Ο Λυκαβηττός είναι ένα σημαντικό τοπόσημο για τους κατοίκους της Αθήνας με τα πλούσια φυσικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του. Η μεγάλη επιφάνειά του αποτελεί μια σημαντική λεκάνη απορροής, και ως εκ τούτου, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και ο έλεγχος της διάβρωσης είναι σημαντικά απαραίτητα. Στις ανατολικές και νοτιοανατολικές πλαγιές του λόφου του Λυκαβηττού, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα διαβρωτικά φαινόμενα, προτείνουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποστράγγισης. Ο σκοπός είναι να μειώθει το μήκος της απορροής που κατευθύνεται προς τα κάτω, να συλλεχτούν τα απόβλητα τοπικά, να καθυστερήσει και να μειωθεί ο όγκος και η αιχμή της απορροής είτε με διήθηση είτε με εξάτμιση. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ο καθαρισμός του νερού, ο οποίος μπορεί να επιβαρυνθεί ποιοτικά, τόσο από την εναπόθεση ατμοσφαιρικών ρύπων όσο και από υπολείμματα ρύπων από την κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή του λόφου. Σήμερα, οι προκλήσεις αυτού του, κυρίως ασβεστολιθικού και σχιστολιθικού λόφου, συνίστανται στην ανεξέλεγκτη διάβρωση δημιουργώντας ίχνη νερού και μεγάλους όγκους νερού που μεταφέρονται σε κατάντη κρίσιμα και ευάλωτα σημεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής των θρεπτικών συστατικών, την υπερχείλιση, τη διάβρωση, τις κατολισθήσεις και τις ακραίες πλημμύρες σε χαμηλότερα σημεία του λόφου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων συνήθως οδηγεί στην αποσύνθεση του εδάφους και στη διασπορά των υλικών από τα οποία αποτελείται. Μια τυπική απορροή των ομβρίων υδάτων θα επηρεάσει ελαφρύτερα υλικά όπως τα οργανικά υλικά, σωματίδια ιλύος και λεπτότερη άμμο, αλλά στις περισσότερες εκδηλώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων, επηρεάζονται επίσης μεγαλύτερα υλικά. Η διάβρωση του εδάφους και οι πλημμύρες εμποδίζουν αρνητικά την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού και του εδάφους, και συνεπώς επηρεάζουν την αναψυχή και τη βιωσιμότητα. Είναι επομένως ακόμη πιο σημαντικό να μειωθεί η επιφανειακή απορροή του νερού και να παρέχεται φυτική κάλυψη που υποστηρίζει τη δομή του εδάφους και έτσι μειώνει την έκταση της διάβρωσης του εδάφους. Λόγω αυτής της κατάστασης, ο λόφος του Λυκαβηττού πρέπει να διαχειρίζεται σωστά με στρατηγικές σχεδιασμού και λύσεις που δείχνουν το δρόμο προς ένα ανθεκτικό μέλλον. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες βασικές στρατηγικές συστάσεις και αρχές σχεδιασμού: 

  • Μείωση της ταχύτητας της υδάτινης ροής.
  • Κατακράτηση, συγκράτηση, διήθηση και καθαρισμός νερού.
  • Αντικατάσταση σημειακών υδατικών συστημάτων σε ευρύτερη εξάπλωση με εκτροπή υδάτων.
  • Διοχέτευση των ομβρίων υδάτων από σημειακή σε οριζόντια διεύθυνση.
  • Μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων ξεκινώντας από την κορυφή αντί για το κάτω μέρος του λόφου.
  • Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση απαιτούν λίγη συντήρηση και επιτρέπουν σταθεροποίηση και προσαρμογή μέσω της δικής τους λειτουργίας.

Προτεινόμενη σχεδιαστική αρχή 

Η αρχή σχεδιασμού ενός ανθεκτικού λόφου του Λυκαβηττού στοχεύει στη συλλογή του νερού της βροχής από την κορυφή και αποφεύγει τις άμεσες κατακόρυφες ροές με υψηλή ταχύτητα. 


Σχηματικό σκίτσο που δείχνει τη λογική των μπλε υποδομών