Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων στη λεκάνη απορροής των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση και μετά έως ότου το έδαφος στεγνώσει εντελώς (δηλαδή έως το μόνιμο σημείο μαρασμού του εδάφους). Ως εκ τούτου, η βασική ιδέα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές πρακτικές που σκοπός τους είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων στην τοπική λεκάνη απορροής:

  • Όμβρια ύδατα τα οποία αποθηκεύονται στην ακόρεστη ζώνη των ποαρτεριών που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από τη βλάστηση λόγω της εξατμισοδιαπνοής μέσω του ριζικού συστήματος των φυτών. Παρτέρια, ορθογωνικού σχήματος, εφαρμόζονται μόνο στην οδό Τοσίτσα. Στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με τη ροή των ομβρίων) υπάρχουν 18 παρτέρια όσα και στην αριστερή πλευρά. Όλη η νέα περιοχή των παρτεριών, επιπλέον των υπαρχόντων, είναι ίση με 277,8 m2. Όλοι μαζί όλες οι περιοχές (διαπερατές) είναι περίπου 315,5 m2.
  • Όμβρια ύδατα τα οποία αποθηκεύονται στην ακόρεστη ζώνη των μεμονωμένων δέντρων που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από το δέντρο για εξατμισοδιαπνοή μέσω του ριζικού συστήματος των δέντρων. Τα δέντρα θα φυτευτούν τόσο στην οδό Τοσίτσα όσο και στην οδό Ζωσιμαδών. Κάθε δέντρο έχει εμβαδόν 4 m2 και υπάρχουν και 78 δέντρα και στους δύο δρόμους.
  • Το νερό διεισδύει στην ακόρεστη ζώνη και στη συνέχεια στον υπόγειο υδροφορέα μέσω των ημιπερατών επιφανειών. Ο συνολικός αριθμός των ημιπερατών επιφανειών προτείνεται ίσο με 1040,0 m2
  • Όμβρια ύδατα αποθηκεύονται στους υπόγειους υδροφορείς μέσω των αγωγών διήθησης. Ένας αγωγός διήθησης είναι ένας διάτρητος σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP) τοποθετημένος μέσα σε σκάμμα με χαλίκι αποστράγγισης. Ο αγωγός διήθησης τοποθετείται παράλληλα με το υφιστάμενο / προτεινόμενο δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων (σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα αποστράγγισης) με «πριονωτή» τοποθέτηση και λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε φρεάτιο επίσκεψης/υδροσυλλογής, η στάθμη πυθμένα του ανάντη αγωγού είναι πάντα χαμηλότερη από τη στάθμη πυθμένα του κατάντη αγωγού. Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης εξασφαλίζει ότι στο τέλος κάθε καταιγίδας θα υπάρχει ένας ορισμένος όγκος νερού στον αγωγό διήθησης που τελικά θα διεισδύσει στον υπόγειο υδροφορέα. Σε κάθε φρεάτιο του αγωγού διήθησης προβλέεπται υπερχείλιση προς το συμαβτικό δίκτυο ομβρίων ώστε να αποφεύγεται πλήρως η επιβάρυνση του υφιστάμενου πλημμυρικού κινδύνου.

Η συνολική λεκάνη απορροής της οδού Τοσίτσα / Ζωσιμαδών ισούται με 1.845 εκτάρια.