Εκτιμήσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος

 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος στην περιοχή μελέτης είναι:
  • η αύξηση της βλάστησης και την προσθήκη πολλών νέων δέντρων και ειδών χαμηλής βλάστησης στα πλαϊνά πεζοδρόμια 
  • την αντικατάσταση υλικών πλευρικού οδοστρώματος και ιδίως την εγκατάσταση ελαφρών πλακών και πλακόστρωτων
  • η αντικατάσταση της ασφάλτου στις επιφάνειες του δρόμου και η εφαρμογή υψηλότερα ανακλαστικού οδοστρώματος
  • τη βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης και την ενίσχυση της υγρασίας του φυσικού εδάφους
  • τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια του δρόμου και ενισχύοντας εναλλακτικές μεθόδους μεταφορών
 • Η αναμενόμενη βελτίωση του μικροκλίματος από τις παρεμβάσεις θα επιτευχθεί από
  • τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της σκιάς των δέντρων και της εξάτμισης από την επιπλέον βλάστηση
  • τη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών λόγω της σκιάς των δέντρων, των αυξημένων ανακλαστικών επιφανειών και της αυξημένης υγρασίας του εδάφους
  • βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη διαδικασία διαπνοής των φυτών 
  • τη βελτίωση της άνεσης των πεζών λόγω σκίασης και χαμηλότερων θερμοκρασιών αέρα και επιφάνειας
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και εκπομπές CO2 των παρακείμενων κτιρίων
 • Η εκτιμώμενη βελτίωση στις παραμέτρους μικροκλίματος και εξωτερικής άνεσης από τις παρεμβάσεις σχετικά με τις ιδιότητες της βλάστησης και των υλικών εξετάζεται αναλυτικά μέσω προσομοιώσεων με εξειδικευμένο λογισμικό για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου. Επιπλέον, η πραγματική επίδραση των παρεμβάσεων στην αλλαγή της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας, της κατακράτησης υγρασίας του εδάφους, της ροής του αέρα και της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων, μετά την υλοποίηση του έργου θα μετρηθεί και θα αξιολογηθεί μέσω σταθμών παρακολούθησης εντός και γύρω από την περιοχή μελέτης.
 • Το αναμενόμενο μικρόκλιμα στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες θα έχει 
  • Υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι
  • Πιο συχνά κύματα θερμότητας με υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια
  • Χαμηλότερη συνολική ποσότητα βροχόπτωσης και παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας κατά τη θερινή περίοδο
  • Ακραία γεγονότα βροχόπτωσης μικρής διάρκειας και πιθανά πλημμυρικά επιφανειακά φαινόμενα
 • Οι πιθανές επιπτώσεις των αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων: 
  • Υποβαθμισμένες συνθήκες θερμικής άνεσης για τους πεζούς σε αστικούς ανοιχτούς χώρους και παρατεταμένες περιόδους δυσφορίας
  • Υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη σε κτίρια κατά τη θερινή περίοδο
  • Αυξημένη απαίτηση για πότισμα φυτών και αστικών κήπων το καλοκαίρι
  • Αυξημένη απορροή νερού, πιθανές πλημμύρες και αστοχία των αποχετευτικών δικτύων
 • Η αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο χώρο του έργου στις τρέχουσες και τις μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες (σενάριο IPCC AB1 για το 2050) επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη του μικροκλίματος κατά τη θερινή περίοδο, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν μετρήσιμες αλλαγές στη: 
  • μείωση των θερμοκρασιών του καλοκαιριού
  • αύξηση της σχετικής υγρασίας λόγω αυξημένης βλάστησης και εξατμισοδιαπνοής.
  • τη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος και της επιφάνειας του εδάφους το καλοκαίρι λόγω της σκιάς των δέντρων και των αυξημένων ανακλαστικών επιφανειών
  • τη βελτίωση της θερμικής άνεσης των πεζών και τη μείωση των δεικτών θερμικής άνεσης το καλοκαίρι
  • τη μείωση των απαιτούμενων ενεργειακών απαιτήσεων για ψύξη και εκπομπές CO2 λόγω μειωμένων θερμοκρασιών περιβάλλοντος.
 • Περαιτέρω επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων, όπως η μείωση της απορροής του νερού και η αύξηση της υγρασίας του εδάφους, δεν αξιολογήθηκαν μέσω προσομοιώσεων, αλλά μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στις συνθήκες του μικροκλίματος και να βοηθήσουν στη μείωση της αστικής ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.