1.1 Περιγραφή της πρότασης

Οι αρχές σχεδιασμού προτείνονται να εφαρμοστούν ως εξής:

Πράσινος διάδρομος οδού Τοσίτσα

 •  Το πλάτος του οδοστρώματος μειώνεται σε 3,50μ συνολικά στην οδό Τοσίτσα και στις καθέτους προς αυτήν οδούς σε μήκος 15,00μ περίπου. 
  • Οι θέσεις στάθμευσης περιορίζονται σε προσωρινής στάθμευσης εκ των οποίων η μία (1) είναι μεγαλύτερη και μπορεί να εξυπηρετήσει αμαξίδιο ΑΜΕΑ. Κατά τον τρόπο αυτόν μειώνεται η ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων και εξοικονομείται χώρος για τα πεζοδρόμια και τις φυτεύσεις. Το πλάτος των πεζοδρομίων επαυξάνεται σημαντικά και διαμορφώνεται κατά μέσον όρο σε 7,30μ προς Νότο και 8,55μ προς Βορρά.
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων διαιρείται σε τέσσερεις λειτουργικές (4) ζώνες ως εξής: 
  • η πρώτη ζώνη όδευσης των πεζών βρίσκεται μεταξύ των κτιρίων και των υφιστάμενων δενδροστοιχιών από Μουριές,
  • η ζώνη στάσης- ανάπαυσης καταλαμβάνει το πλάτος ανάπτυξης των Μουριών ανά Ο.Τ. και έχει πλάτος της τάξεως των 1,70μ,
  • η δεύτερη ζώνη όδευσης των πεζών βρίσκεται μεταξύ της ζώνης στάσης-ανάπαυσης και της ζώνης των νέων φυτεύσεων-αποστράγγισης,
  • η ζώνη των νέων φυτεύσεων-αποστράγγισης καταλαμβάνει το υπόλοιπο πλάτος του πεζοδρομίου έως το οδόστρωμα.
 • Σε κάθε τμήμα των ζωνών όδευσης των πεζών εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος όδευσης μεγαλύτερο η ίσο του 1,50μ που προβλέπεται από τους κανονισμούς.
 • Στις ζώνες των φυτεύσεων-αποστράγγισης τοποθετούνται οι νέες δενδροστοιχίες από Γιακαράντες (Jacaranda Mimosifolia). Το συγκεκριμένο δένδρο επιλέχθηκε λόγω της καλής προσαρμογής του στο κλίμα της Αθήνας, της μακροβιότητας του, του μεγέθους του (ύψος σε μεγίστη ανάπτυξη 12,00μ, διάμετρος κόμης 8,00-10,00μ), της πυκνότητας φυλλώματος (μέτρια πυκνότητα ώστε να ευδοκιμούν ανθοφόρα φυτά κάτω από την κόμη του) και της καλλωπιστικής του αξίας. Με την προσθήκη των νέων δενδροστοιχιών αναμένεται ότι θα επιτυγχάνεται σημαντικός σκιασμός και δροσισμός του δρόμου σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. 
 • Μεταξύ των νέων δένδρων τοποθετούνται παρτέρια μήκους 4,50μ και πλάτους 1,70μ στο βόρειο πεζοδρόμιο και 1,00μ στο νότιο. Τα παρτέρια θα περιλαμβάνουν χαμηλή φύτευση από ποικιλία καλλωπιστικών φυτών ανθοφόρων ή μη και θα είναι ελαφρώς υπερυψωμένα από τη στάθμη του πεζοδρομίου για την προστασία των φυτεύσεων.
 • Κατά μήκος της ζώνης φυτεύσεων, σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, προβλέπεται υπογείως περιοχή αποστράγγισης των όμβριων. Στις περιοχές αυτές οδηγούνται τα όμβρια του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των υδρορροών των κτιρίων. Η περιοχή αποστράγγισης κάθε οικοδομικού τετραγώνου συνδέεται με εκείνη του προηγούμενου Ο.Τ. και του επόμενου μέσω σωληνώσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα ενιαίο σύστημα. Τα όμβρια από την οδό Ζωσιμάδων θα οδηγούνται επίσης στο σύστημα αυτό. Ένα μέρος των όμβριων θα απορροφάται από τα φυτά, ένα μέρος θα εξατμίζεται, ένα μέρος θα φιλτράρεται από το έδαφος και θα οδηγείται στον υδροφόρο ορίζοντα. Μόνο η υπερχείλιση του συστήματος θα οδηγείται απ’ ευθείας στον αγωγό των όμβριων.
  Το ανωτέρω σύστημα αποστράγγισης επιλέχθηκε διότι η αποκλειστική εφαρμογή υδατοπερατών δαπέδων λόγω της έντονης κατωφέρειας δεν θα προσέφερε ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.
 • Οι διασταυρώσεις της οδού Τοσίτσα με τις κάθετες οδούς επιλύονται με τυπικό τρόπο: 
  • Σε κάθε διασταύρωση υπάρχουν διαβάσεις πεζών με την απαιτούμενη σήμανση και με διαφοροποίηση του υλικού και του χρώματος του οδοστρώματος.
  • Στις γωνίες των πεζοδρομίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου τοποθετούνται ράμπες ΑΜΕΑ που οδηγούν απ΄ευθείας σε διαβάσεις.
 •  Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός και ο συντονισμός των διελεύσεων των δικτύων. 
 • Ανακύκλωση: Στους κάθετους δρόμους προς την οδό Τοσίτσα στις περιοχές διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων δημιουργούνται εσοχές για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων. Στις εσοχές αυτές εκτός των πράσινων και των μπλε κάδων (ανακύκλωσης συσκευασιών) που ήδη υπάρχουν στην περιοχή προτείνεται να τοποθετηθούν κάδοι κομπόστ και κάδοι ανακύκλωσης γυάλινων μπουκαλιών. 
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός μετεωρολογικού σταθμού στο βόρειο πεζοδρόμιο μεταξύ των οδών Σπύρου Τρικούπη και πεζοδρόμου Τσαμαδού. 
 • Φωτισμός: Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED. 
 • Αστικός εξοπλισμός: 
  • Καθιστικά δύο διατάξεων με εναλλακτικούς χρωματισμούς προβλέπεται να τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια, στη ζώνη στάσης- ανάπαυσης.
  • Ανά οικοδομικό τετράγωνο τοποθετούνται δύο κάδοι μικροαπορριμμάτων.

Πράσινος Διάδρομος οδού Ζωσιμάδων

Η οδός Ζωσιμάδων είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος ο οποίος υλοποιείται. Λόγω των ιδιαιτέρως μεγάλων κλίσεων (από 9% έως 17%) του εδάφους κρίθηκε απαραίτητο δύο τμήματα του δρόμου να διαμορφωθούν με βαθμίδες διότι πέραν των νομοθετικών απαιτήσεων είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ευχέρεια του βαδίσματος (πρώτη ζώνη). Ένα μικρότερο τμήμα της οδού διαμορφώνεται επίσης με βαθμίδες ώστε να υπάρξει εξομάλυνση και προσαρμογή των υψομέτρων σε επαφή με τις εισόδους των κτιρίων (τρίτη ζώνη). 

 • Η οδός χωρίστηκε κατά πλάτος σε τρείς ζώνες ως ακολούθως: 
  • Η πρώτη ζώνη διαμορφώθηκε ως επί το πλείστον με βαθμίδες. Στα τμήματα όπου υπάρχουν είσοδοι κτιρίων διαμορφώνονται πλατύσκαλα. Στην περιοχή όπου υπάρχουν είσοδοι γκαράζ ακολουθούνται οι κλίσεις της δεύτερης ζώνης.
  • Στην πρώτη ζώνη τοποθετείται μία δενδροστοιχία από Μποχίνιες (Bauhinia Purpurea).
  • Η δεύτερη ζώνη προορίζεται για προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης κατά την κείμενη Νομοθεσία. Επιχειρείται να εξομαλυνθούν κατά το δυνατόν οι έντονες κλίσεις με την παρεμβολή τμημάτων μικρότερων κλίσεων όπου είναι εφικτό δεδομένης της συνολικής υψομετρικής διαφοράς.
  • Η τρίτη ζώνη και διαμορφώνεται με βαθμίδες στο τμήμα μεταξύ των οδών Ερεσού και πεζοδρόμου Μεθώνης ώστε να υπάρξει προσαρμογή των υψομέτρων σε επαφή με τις εισόδους των κτιρίων μπροστά από τις οποίες διαμορφώνονται πλατύσκαλα. Το υπόλοιπο τμήμα της τρίτης ζώνης ενοποιείται με τη δεύτερη ζώνη.
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί: Προβλέπεται η τοποθέτηση ενός μετεωρολογικού σταθμού επί του πεζόδρομου της Μεθώνης στη συμβολή της με τον πεζόδρομο της Ζωσιμάδων 
 • Φωτισμός: Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED.