Η βασική ιδέα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας της γαλάζιας υποδομής (blue inftrastructure) είναι η κατακράτηση και η χρονική καθυστέρηση των ομβρίων υδάτων στη λεκάνη απορροής και η χρήση για αρδευτικούς σκοπούς των παρτεριών και των μεμονωμένων δέντρων μόνο κατά τη διάρκεια ημερών με βροχόπτωση και μετά έως ότου το έδαφος στεγνώσει εντελώς (δηλαδή έως το μόνιμο σημείο μαρασμού του εδάφους). Σε αντίθεση με την οδό Τοσίτσα στα Εξάρχεια, παρτέρια δεν εφαρμόζονται στην οδό Μοναστηρίου και στην οδό Τιμαίου λόγω περιορισμένης έκτασης πάνω από τα πεζοδρόμια ούτε και οι αγωγοί διήθησης λόγω της εγγύτητας των παλαιών σπιτιών πολύ κοντά στο πεδίο διήθησης. Τα παρτέρια χρησιμοποιούνται μόνο στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ως εκ τούτου, η βασική ιδέα αποτελείται από τρεις διαφορετικές κατακράτηση / χρονική αποθήκευση των ομβρίων υδάτων στην τοπική λεκάνη απορροής: 

  1. Νερό αποθηκευμένο στην ακόρεστη ζώνη των μεμονωμένων δέντρων που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί από το δέντρο για εξατμισοδιαπνοή μέσω του ριζικού συστήματος των δέντρων. Τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται μόνο στην οδό Μοναστηρίου και στην οδό Τιμού. Κάθε δέντρο έχει εμβαδόν 4 m2 και υπάρχουν 76 νέα δέντρα στην οδό Μοναστηρίου και 71 δέντρα στην οδό Timeou και 90 νέα δέντρα στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. 
  2. Το νερό διεισδύει στην ακόρεστη ζώνη και στη συνέχεια στον υπόγειο υδροφορέα μέσω των ημιπερατών επιφανειών. Ο συνολικός αριθμός ημιπερατών επιφανειών προτείνεται ίσος με 1087,0 m2 για την οδό Μοναστηρίου και 1343.0 m2 για την οδό Τιμαίου. 
  3. Νερό αποθηκευμένο στους υπόγειους υδροφορείς μέσω των τάφρων διήθησης. Μια τάφρος διείσδυσης είναι μια υπόγεια δεξαμενή με ορισμένες διαστάσεις που είναι γεμάτο με χαλίκι αποστράγγισης. Σε κάθε τάφρο διείσδυσης συνδέεται τόσο ένα υπάρχον όσο και ένα προτεινόμενο δίκτυο καταιγίδας. Καταρχάς, σε αντίθεση με την οδό της Τοτσίτσα, όπου το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων είναι παράλληλο με τον κεντρικό δρόμο, στο Μοναστηρίου και στην οδό Τιμού το υπάρχον δίκτυο βρίσκεται μόνο στους κάθετους δρόμους. Στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου οι τάφροι διήθησης τοποθετούνται κάτω από την πλατεία. Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων προτείνεται να τεθεί κάτω από τους δρόμους Μοναστηρίου και Τιμαίου και συνδέεται με την τάφρο διήθησης με ένα ανάντη φρεάτιο. Οι τάφροι διήθησης τοποθετούνται πολύ κοντά σε σταυροδρόμι επειδή σε σταυροδρόμι υπάρχει ο απαιτούμενος διαθέσιμος χώρος. Η συνολική λεκάνη απορροής των οδών Μοναστηρίου / Τιμαίου είναι ίση με 4.05 εκτάρια και η λεκάνη απορροής στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου είναι 1.9 εκτάρια.