1.1 Εκτιμήσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το μικροκλίμα στο επίπεδο ων δρόμων. 

 • Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στους δρόμους Μοναστηρίου και Τιμαίου που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος είναι:
  • την ενίσχυση της βλάστησης και την προσθήκη πολλών νέων δέντρων στα πλαϊνά πεζοδρόμια 
  • την αντικατάσταση υλικών πλευρικού οδοστρώματος και ιδιαίτερα την εγκατάσταση σκυροδέματος ανοιχτού χρώματος ή σκυροδέματος με χαλίκι
  • αντικατάσταση ασφάλτου στις επιφάνειες του δρόμου και εφαρμογή διαπερατού από το νερό οδοστρώματος από κυβόλιθο
  • τη βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης και την ενίσχυση της υγρασίας του φυσικού εδάφους
  • τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια του δρόμου και ενισχύοντας εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς
 • Η αναμενόμενη βελτίωση του μικροκλίματος από τις παρεμβάσεις θα επιτευχθεί από:
  • τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της σκιάς των δέντρων και της εξάτμισης από την επιπλέον βλάστηση
  • τη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών λόγω της σκιάς των δέντρων, των αυξημένων ανακλαστικών επιφανειών και της αυξημένης υγρασίας του εδάφους
  • βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη διαδικασία διαπνοής των φυτών
  • τη βελτίωση της άνεσης των πεζών λόγω σκίασης και χαμηλότερων θερμοκρασιών αέρα και επιφάνειας
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη, εκπομπές CO2 από παρακείμενα κτίρια
 • Οι παρεμβάσεις στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές για τη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος είναι:
  • την ενίσχυση της βλάστησης με την αντικατάσταση πολλών δέντρων και την προσθήκη νέων δέντρων, αναρριχητικών φυτών και χαμηλής βλάστησης 
  • την αντικατάσταση υπαρχόντων υλικών οδοστρώματος με εκτεταμένες διαπερατές στο νερό επιφάνειες, στεγανοποιημένα οδοστρώματα, επιφάνειες φυσικού εδάφους και επιφάνειες με χαμηλά φυτά
  • την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης δεξαμενής νερού και την εγκατάσταση σιντριβανιών και ψεκαστήρων (συστήματα ψεκασμού ομίχλης)
  • τη βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης και την ενίσχυση της υγρασίας του φυσικού εδάφους
  • την αναβάθμιση των χώρων αναψυχής και την ανάπτυξη εναλλακτικών συγκοινωνιακών οδών
 • Η αναμενόμενη βελτίωση του μικροκλίματος από τις παρεμβάσεις θα επιτευχθεί από:
  • τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της σκιάς των δέντρων και της εξάτμισης από την επιπλέον βλάστηση
  • η μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της εξάτμισης υγρασίας από τις πηγές νερού και τα σταγονίδια νερού
  • τη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών λόγω της σκιάς των δέντρων, της αυξημένης διαπερατότητας νερού και της αυξημένης υγρασίας του εδάφους
  • βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη διαδικασία διαπνοής των φυτών 
  • τη βελτίωση της άνεσης των πεζών λόγω σκίασης και χαμηλότερων θερμοκρασιών αέρα και επιφάνειας
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη, εκπομπές CO2 από παρακείμενα κτίρια
 • Η εκτιμώμενη βελτίωση του μικροκλίματος στους δρόμους και την πλατεία και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην αλλαγή της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας, της κατακράτησης υγρασίας του εδάφους, της ροής του αέρα και της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων, μετά την υλοποίηση του έργου θα μετρηθεί μέσω σταθμών παρακολούθησης εντός και γύρω από την περιοχή μελέτης για την τεκμηρίωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου.  
 • Το αναμενόμενο μικρόκλιμα στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες θα έχει:
  • Υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι
  • Πιο συχνά κύματα θερμότητας με υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια
  • Χαμηλότερη συνολική ποσότητα βροχόπτωσης και παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας κατά τη θερινή περίοδο
  • Ακραία γεγονότα βροχόπτωσης μικρής διάρκειας και πιθανά πλημμυρικά επιφανειακά φαινόμενα
 • Οι πιθανές επιπτώσεις των αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων:
  • Υποβαθμισμένες συνθήκες θερμικής άνεσης για τους πεζούς σε αστικούς ανοιχτούς χώρους και παρατεταμένες περιόδους δυσφορίας
  • Υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη σε κτίρια κατά τη θερινή περίοδο
  • Αυξημένη απαίτηση για πότισμα φυτών και αστικών κήπων το καλοκαίρι
  • Αυξημένη απορροή νερού, πιθανές πλημμύρες και αστοχία των αποχετευτικών δικτύων
 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο χώρο του έργου περιλαμβάνουν μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη του μικροκλίματος κατά τη θερινή περίοδο, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε:
  • μείωση των θερμοκρασιών του καλοκαιριού
  • αύξηση της σχετικής υγρασίας λόγω αυξημένης βλάστησης και εξατμισοδιαπνοής.
  • μείωση της απορροής του νερού και την αύξηση της υγρασίας του εδάφους
  • τη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος και της επιφάνειας του εδάφους το καλοκαίρι λόγω της σκιάς των δέντρων και των αυξημένων ανακλαστικών επιφανειών
  • τη βελτίωση της θερμικής άνεσης των πεζών και τη μείωση των δεικτών θερμικής άνεσης το καλοκαίρι
  • τη μείωση των απαιτούμενων ενεργειακών απαιτήσεων για ψύξη και εκπομπές CO2 λόγω μειωμένων θερμοκρασιών περιβάλλοντος.