• Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά το μικροκλίμα στο επίπεδο των δρόμων. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στους δρόμους και την πλατεία που θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος είναι:  
  • την ενίσχυση της βλάστησης και την προσθήκη πολλών νέων δέντρων στα πλαϊνά πεζοδρόμια και το πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Πανδοσίας.
  • την ενίσχυση της βλάστησης στην πλατεία με την αντικατάσταση πολλών δέντρων και την προσθήκη νέων δέντρων, αναρριχητικών φυτών και χαμηλής βλάστησης.
  • Η αντικατάσταση των σκληρών οδοστρωμάτων με εκτεταμένες διαπερατές στο νερό επιφάνειες, ιδίως διαπερατές πλακόστρωτες επιφάνειες σταθεροποιημένα κεραμικά πεζοδρόμια και επιφάνειες φυσικού εδάφους στην πλατεία και στον πεζόδρομο της οδού Πανδοσίας.
  • τη βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης και την ενίσχυση της υγρασίας του φυσικού εδάφους.
  • Η διεύρυνση των πλαϊνών πεζοδρομίων στους δρόμους και η βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών.
  • Η εγκατάσταση στοιχείων νερού με τη μορφή σιντριβανιών στην πλατεία.
 •  Η αναμενόμενη βελτίωση του μικροκλίματος από τις παρεμβάσεις θα επιτευχθεί από: 
  • τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος λόγω της σκιάς των δέντρων, της εξάτμισης από την επιπλέον βλάστηση και της εξάτμισης υγρασίας από τις πηγές νερού και τα σταγονίδια νερού
  • τη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών λόγω της σκιάς των δέντρων, της αυξημένης διαπερατότητας νερού και της αυξημένης υγρασίας του εδάφους
  • βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη διαδικασία διαπνοής των φυτών
  • τη βελτίωση της άνεσης των πεζών λόγω σκίασης και χαμηλότερων θερμοκρασιών αέρα και επιφάνειας
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη, εκπομπές CO2 από παρακείμενα κτίρια.
 • Η εκτιμώμενη βελτίωση στις παραμέτρους μικροκλίματος και εξωτερικής άνεσης από τις παρεμβάσεις σχετικά με τις ιδιότητες της βλάστησης και των υλικών εξετάζεται αναλυτικά μέσω προσομοιώσεων με εξειδικευμένο λογισμικό για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου. Επιπλέον, η πραγματική επίδραση των παρεμβάσεων στην αλλαγή της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας, της κατακράτησης υγρασίας του εδάφους, της ροής του αέρα και της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων, μετά την υλοποίηση του έργου θα μετρηθεί και θα αξιολογηθεί μέσω σταθμών παρακολούθησης εντός και γύρω από την περιοχή μελέτης. 
 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο χώρο του έργου περιλαμβάνουν μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη του μικροκλίματος κατά τη θερινή περίοδο, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε: 
  • μείωση των θερμοκρασιών του καλοκαιριού
  • αύξηση της σχετικής υγρασίας λόγω αυξημένης βλάστησης και εξατμισοδιαπνοής
  • τη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος και της επιφάνειας του εδάφους το καλοκαίρι λόγω της σκιάς των δέντρων και των αυξημένων ανακλαστικών επιφανειών
  • τη βελτίωση της θερμικής άνεσης των πεζών και τη μείωση των δεικτών θερμικής άνεσης το καλοκαίρι
  • τη μείωση των απαιτούμενων ενεργειακών απαιτήσεων για ψύξη και εκπομπές CO2 λόγω μειωμένων θερμοκρασιών περιβάλλοντος.
 • Περαιτέρω επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων που περιλαμβάνουν μείωση της απορροής του νερού και αύξηση της υγρασίας του εδάφους μπορεί επίσης να έχουν σημαντική επίδραση στις συνθήκες του μικροκλίματος και να συμβάλουν στη μείωση της ευπάθειας του αστικού περιβάλλοντος στις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.